Snow

دنیای پیچیده و پرتنش دوران ما، اهمیت سبک و مهارت زندگی سالم را در این زمانه دوچندان کرده است. ما شاهدیم که بخش مهمی از آموزه‌های عمومی برای شهروندان این هزاره را چنین مهارت‌های شکل داده است. ما در این قسمت، مهمترین آموزه‌ها را که می‌تواند جهان‌بینی ما را نیز شکل دهد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انسان موجودی است اجتماعی که به تنهایی امکان زیستن ندارد. او در تعامل با دیگران، اثر می‌گذارد و تأثیر می‌پذیرد. این ارتباط، در موارد بسیاری از حوزه منطق خارج می‌شود و فرد تنها به دلیل فشار اجتماعی و ضعف شخصیت، وادار به «همنوایی با جمع» می‌گردد. این گونه رفتارها، به نوبه خود، باعث تنش‌های روانی و فردی و همچنین آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی می‌گردد. از این نقیصه و حواشی آن، با عناوینی چون «فقدان جرأتمندی»، «زگیل ‌روانی»، «مهرطلبی»، «پشه‌صفتی» یا «ناتوانی در گفتن نه» و... یاد می‌‌شود. موضوع این کتاب، تحلیل «ترس از آن‌ها» ناشی از چنین فضایی است. در مقابل،‌ بی‌توجهی غیر منطقی به جمع در یک زندگی اجتماعی، به ویژه قوانین عمومی، ناشی از خودخواهی و به حساب نیاوردن دیگران، پدیده‌ای زشت و ناپسند است. این بحث در قالب مجموعه «علم زندگی» از مجموعه مباحث «دوران ما» طراحی شده و می‌کوشد سبک زندگی هوشمندانه‌ای را با بهره‌گیری از مباحث اخلاقی و تکنیک‌های مشاوره و روان‌شناسی فراهم آورد.

رفتارهای ما ناشی از نگاه ما به خود و جهان اطراف ماست. به بیان دیگر، این جهان‌بینی واقعی ما و تعریف ما از زندگی است که هویت و شخصیت ما را شکل می‌دهد. انسان، به شدت درگیر، اسیر و همزاد لذت و رنج در این جهان است. بسیاری از رفتارهای ما تنها و تنها برای رسیدن به لذت بیشتر و گریز از رنج شکل می‌گیرد. از این رو، بسیاری از مکاتب، فلاسفه و روان‌شناسان و حتی ادیان، به دنبال مدیریت این پدیده‌ هستند. این بحث، از طریق یک پیرنگ داستانی، به دنبال ایجاد یک تعریف واقعی از زندگی و تشکیل نوعی جهان‌بینی در مخاطب است و می‌کوشد با پرداختن به مفاهیم پایه‌ای چون تعریف دنیا و آخرت، لذت و رنج در این جهان و دنیای ابدی به این مهم بپردازد. این بحث در حوزه مباحث علم زندگی است و می‌کوشد سبک زندگی هوشمندانه‌ای را با بهره‌گیری از مباحث اخلاقی و آموزه‌های نوین فراهم آورد.