به منظور آشنایی با ساختار و عناوین مباحث مطرح شده در بسته آموزشی دوران ما، فایل ساختار را از اینجا دریافت کنید.

دریافت فایل ساختار دوران ما با ابعاد و کیفیت واقعی

با هدف آشنایی بیشتر با سرفصل مطالب مطرح شده در بسته آموزشی دوران ما، فایل بروشور این مباحث را ازاینجا دریافت کنید.

دریافت فایل بروشور مباحث دوران ما

برای دریافت فایل‌های صوتی و تصویری مربوط به کتاب ترس زشت، ترس زیبا اینجا کلیک کنید.

دریافت فایل‌های کمک آموزشی کتاب ترس زشت، ترس زیبا