Snow

مهم‌ترین پیشران این دوران، «انفجار علوم تجربی و رشد روزافزون آن» است. آموزش و پرورش، عهده‌دار تربیت نسل‌های آینده بوده ولی خود به شدت، تحت تأثیر این انفجار قرار گرفته است. طولانی شدن دوره تحصیل برای رسیدن به نقطه بهره‌وری مناسب برای کار اقتصادی مطلوب، ضرورت خودآموزی، آموزش‌محور شدن مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل حجم زیاد نیازهای علمی و در نتیجه کم شدن سهم امور مرتبط با پرورش، اهمیت یافتن نخبگان، اقتصاد دانش‌محور، رشد بسیار مهاجرت و... از آثار این مهم است.

انفجار علوم‌تجربی، یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران دگرگون شده ماست. این مهم در مغرب زمین شکل گرفت و به همراه فناوری، دو جلوه جذاب تبلیغی برای تمدن مدرن گردید. این تبلیغ، آگاهانه و یا ناآگاهانه، با تحقیر فرهنگ‌های دیگر همراه شده است. در این بحث، به جایگاه ایرانیان در تولید دانش جدید پرداخته، می‌کوشد ترفند استعماری توهم ناتوانی را تضعیف و روحیه خودباوری را در مخاطبانش تقویت کند. این بحث، زمینه‌ساز بحث مهم آموزش و تربیت صنعتی و صنعت آموزش در جهان و همچنین پدیده «فرار مغزها» است که در بحث «مهندسی مهندسین» به آن پرداخته خواهد شد.

شناخت «دوران ما» بدون شناخت نظام و ساختار جهانی آموزش و پرورش نوین ممکن نیست. این نظام در سراسر جهان، چه از نظر ساختاری و چه از منظر محتوا، به سمت نوعی یکسان‌سازی پیش می‌رود. در این بحث، نتایج طبیعی این نظام در تحلیل موارد زیر شکل خواهد گرفت:
• آشنایی با پدیده مهم اقتصاد دانش‌بنیان در «دوران ما».
• آموزش و تربيت صنعتي و صنعت آموزش در جهان و اهداف آن.
• بررسی فلسفه آموزش و پرورش مدرن و تاثیر آن در تربیت نسل جدید.
• زمينه‌سازی برای ايجاد پرسش‌های بنیادین در مورد بردگي مهندسان جديد و مهندسي آنان.
• شناخت روی‌کردهای مهم تعلیم و تربیت در جهان با محوریت اقتصاد و جذب نخبگان برای ایجاد امپراتوری‌های نوین مغزها.
• تحلیلی بر پدیده فرار مغزها و اهمیت آن.
• علل و نتیایج ناشی از شتاب گسترده در آموزش و انتقال مفاهیم آموزشی.
• بحث محوریت اقتصاد در تعلیم و تربیت نوین و مصادره و استحاله مفهوم تربیت در این عصر.
• بررسی رابطه سکولاریسم و تعلیم و تربیت مدرن.